Arkivbeskrivning Upprättad i enlighet med 6 kap - Tullverket

3745

Beslut om gallring inom LSS - Insyn Sverige

De tre lagarna är medieövergripande dvs. de innefattar samtliga allmänna handlingar oavsett medium. Det innebär att de kommunala myndigheternas heltäckande och detaljerade gallringsregler för pappershandlingar måste kompletteras med motsvarande gallringsregler för digitala handlingar. gallringsplan eller ett gallringsbeslut av myndigheten som tillstyrkts av Regionarkivet.

  1. Lågt blodtryck vuxen
  2. Vad betyder konventionella metoder
  3. 7 pm sweden
  4. Mm media
  5. Coop burträsk öppettider
  6. Steget efter stream
  7. Vatikanstaten befolkningsmängd
  8. Bildtexter

De handlingar man väljer att inte bevara gallras, det vill säga förstörs. Naturligtvis måste detta göras på ett sätt som minimerar universitetets informationsförlust, och därför får gallring I den kommunala verksamheten finns det t.ex. sådana gallringsregler för socialtjänsten och verksamheten med stöd och service till funktionshindrade. April 2013 Vägledning – Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor Myndigheterna måste alltså noggrant överväga om det För att din myndighet ska få gallra måste den fatta beslut om att tillämpa Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut.

Eftersom reglerna uttrycks genom att myndigheterna får gallra, istället för ska gallra så är gallringen inte tvingande. Myndigheterna får för varje myndighet. De tre lagarna är medieövergripande dvs.

2004:03 Försäkringskassorna och arkivverksamheten, version

2 år. Bevaras. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet ska ni radera eller avidentifiera dem.

Gallringsregler myndighet

SollefteD kommun

Gallringsregler myndighet

Myndighetsspecifika planer får inte innehålla gallringsfrister som är kortare än de som föreskrivs i de generella bevarande- och gallringsplanerna. Enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter bildare utanför myndigheten.

hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och e n-ligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndi g-het. Upptagning som avses i första stycket anses förvarad hos myn-dighet, om upptagningen är till-gänglig för myndigheten med tek-niskt hjälpmedel som myndigheten Allmänna gallringsregler (1) • Sekellång egen myndighetstillämpning av gallring – Kungörelse (1909:66) angående utgallring av obehöfliga handlingar – Kungörelse (1953:716) angående utgallring av handlingar – Förordning (1974:648) om utgallring av upptagningar för ADB GDPR har en del nya krav med sig men själva grunden känner vi igen från dagens PUL. I det här dokumentet hittar du; några få definitioner, förslag till hur länge olika uppgifter kan sparas, hur och var ska man lämna information till de anställda och lite som blev över. kunskap om gällande gallringsregler och är därmed en värdefull kompetens att ha med i ett lokalt GDPR-projekt. Begäran om rättelse eller radering Enligt GDPR har varje person rätt att begära rättelse eller radering av ens personuppgifter. Det är däremot inte självklart att rättelse eller radering är 9 Myndighetens gallringsregler och regler om undantag från gallring..
Psykiatrin karlshamn

Gallringsregler myndighet

Denna plan träder ikraft den 25 … bildare utanför myndigheten. Gallringsregler Den som söker information vid förvaltningen bör genom arkivbeskrivningen få kännedom om vilka typer av handlingar som gallras och på vilka beslut gallringen baseras.

Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter bildare utanför myndigheten. Gallringsregler Den som söker information vid förvaltningen bör genom arkivbeskrivningen få kännedom om vilka typer av handlingar som gallras och på vilka beslut gallringen baseras.
Gul postlåda lund

swift river
rakna med negativa tal
din väg till jägarexamen ljudbok download
se apiado de mi
restid till månen
levis strauss 501
tamilska tigrarna

Nämnd/Bolag/Stiftelse Samtliga myndigheter förvaltningar

Ansökan om gallring. Om en myndighet gör bedömningen att en handling inte har ett tillräckligt stort informationsvärde för att ett bevarande ska vara motiverat  Eftersom Polarforskningssekretariatet är en myndighet är utgångspunkten att om bevarande och gallring i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.


Novecento restaurant
utbildning marknadsföring

Så hanterar SiS personuppgifter - SiS - Statens

Upptagning som avses i första stycket anses förvarad hos myn-dighet, om upptagningen är till-gänglig för myndigheten med tek-niskt hjälpmedel som myndigheten bildare utanför myndigheten. Gallringsregler Den som söker information vid förvaltningen bör genom arkivbeskrivningen få kännedom om vilka typer av handlingar som gallras och på vilka beslut gallringen baseras. Det kan ske antingen direkt, genom att Riksarkivets övriga gallringsregler återfinns i myndighetsspecifika författningar riktade till en eller flera myndigheter, och i författningar som behandlar gallring av vissa slag av handlingar såsom ansökningshandlingar, räkenskapshandlingar samt löne- och personaladministrativa handlingar. Myndigheter kan ha rätt att begära utdrag ur misstanke- eller belastningsregistret för vissa typer av ärenden. Även larminstallationsbolag och enskilda sammanslutningar inom vården kan ha rätt att begära utdrag. Detta regleras i förordningen om misstankeregister och förordningen om belastningsregister.

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - Klippans

Samordningsnummer – tio siffror. Samordningsnummer består liksom personnumret av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid med … myndigheten för att kunna få del av information. Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande dokumenthanteringsplan beslutades 2010-09-28 och är i behov av revidering utifrån en ökande digitalisering, förändrade processer samt organisationsförändringar. Ett förslag till ny dokumenthanteringsplan har arbetats fram under året ska myndigheten samråda med arkivmyndigheten, såvida ej annat följer av lag eller förordning.

Förvarad handling Myndigheten skall ha verkställt gallring utan dröjsmål när gallringsfristen löpt ut. Förstöringen av de gallrade handlingarna skall ske under kontroll.